Regulamin

Regulamin dotyczy Willi pod Orłem, zwanego w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest Anna Dobrowolska, NIP 6792766369, REGON 120428245, ul. Tuwima 3/6, 34-500 Zakopane.
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do prośby pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju lub apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i apartamentach i ich otoczeniu otwartego ognia, a ponadto: grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia apartamentów. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny na życzenie.
9. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zajmowaniu apartamentu lub pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
10. Goście zobowiązani są w szczególności do:
a. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach apartamentu, pokoju i na balkonie/ogrodzie;
b. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
11. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
12. Apartament lub pokój jest sprawdzany przez pracownika przed zameldowaniem i po wymeldowaniu gości.
13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
14. Zameldowanie po godzinie 20:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z Recepcją.
15. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz chodzenia w butach narciarskich.
16. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
17. Użytkownicy apartamentów i pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
18. Obiektowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pobranych środków w przypadku, gdy Gość lub osoby przebywające w lokalu naruszają Regulamin, zachowują się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach (w szczególności poprzez organizowanie imprez lub innych zgromadzeń i spotkań naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w lokalu). W przypadku konieczności interwencji Policji, Straży Miejskiej, ochrony danego obiektu lub pracownika Obiekt nałoży na Gościa opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
19. W przypadku stwierdzenia przez Obiekt naruszenia Regulaminu, zgłoszenia naruszenia otrzymanego od sąsiadów, administracji budynku lub Policji oraz w przypadku braku opłacenia pobytu Obiekt jest uprawiony do wejścia do lokalu po wcześniejszej próbie telefonicznego zawiadomienia Klienta o tym zamiarze.
20. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie lub pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.
21. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika.
22. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
23. Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny. W razie stwierdzenia przez Recepcje w dniu zameldowania lub w trakcie pobytu, że Rezerwujący jest Osobą Niepełnoletnią, zostanie wysłane niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Rezerwującego, wyznaczając im 3 godziny na przesłanie informacji. W razie nieotrzymania potwierdzenia zawarcia Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
24. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
25. W oferowanych przez Obiekt lokalach obowiązuje segregacja odpadów (śmieci), zgodnie z wytycznymi lokalnych władz samorządowych. W przypadku stwierdzenia przez Obiekt braku segregacji odpadów lub jej nieprawidłowego wykonania, Obiekt może obciążyć Gościa opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.
26. Ze względu na komfort wszystkich Gości, nie przyjmujemy zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna. Pobyt ze zwierzętami możliwy jest w Apartamentach pod Orłem, szczegółowych informacji udzieli Recepcja.
27. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 30 zł.

II. Opłaty dodatkowe

1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych.
2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 2 zł/osoba/noc jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
3. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeśli śpi na obecnym łóżku.

III. Rezerwacje online:

1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę www.willapodorlem.pl
2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 40% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej), 50% (przy wyborze terminu Świątecznego lub Sylwestrowego) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji lub w ciągu godziny kiedy rezerwacja rozpoczyna się w tym samym dniu.
3. Dla wybranych obiektów, jeżeli rezerwacja obejmuje okres od 20 grudnia do 3 stycznia roku następnego, to do 14 dni przed przyjazdem należy dokonać płatności za całość pobytu. W wypadku anulowania przyjazdu kwota płatności nie podlega zwrotowi. Brak dopłaty w terminie spowoduje anulowanie rezerwacji, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi ani możliwości przełożenia na inny termin.
4. W przypadku rezerwacji w dniu przyjazdu kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu. 5. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji lub przelewem tradycyjnym.
6. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach.

IV. Zmiany w rezerwacji

1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
2. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
3. Anulacja: W przypadku anulowania zatwierdzonej rezerwacji kwota przedpłaty przepada na rzecz firmy Anna Dobrowolska.
2. Zmiana terminu: Zmiana terminu pobytu po dokonaniu wpłaty zadatku jest możliwa tylko raz pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać jednorazowo jedynie na ten sam obiekt w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. Jeżeli nowy termin przypada w wyższym sezonie, wymagana jest dopłata różnicy w cenie. Zadatek należy wykorzystać w terminie 90 dni od daty zameldowania pierwotnej rezerwacji.
4. W przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji – zadatek jest bezzwrotny i nie ma możliwości wykorzystania go na poczet rezerwacji w innym terminie.
5. Przedłużenie pobytu: Pobyt w danym obiekcie można przedłużyć, o ile obiekt jest dostępny w danym terminie. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu pobytu należy o tym fakcie poinformować Recepcję drogą telefoniczną lub mailową w celu uzgodnienia opłaty za dodatkowy nocleg.
6. Przeniesienie praw: W każdej chwili klient może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia na inną osobę, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Recepcję o zmianie.
5. Przedłużenie pobytu: Pobyt w danym obiekcie można przedłużyć, o ile obiekt jest dostępny w danym terminie. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu pobytu należy o tym fakcie poinformować Recepcję drogą telefoniczną lub mailową w celu uzgodnienia opłaty za dodatkowy nocleg.
6. Przeniesienie praw: W każdej chwili klient może przenieść wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia na inną osobę, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Recepcję o zmianie.

V. Voucher

1. Voucher może być zrealizowany w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.  Po upływie tego terminu, voucher uważa się za zrealizowany.
2. Realizacja vouchera jest jednorazowa i wymaga wcześniejszej rezerwacji z podaniem numeru vouchera.
3. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z Recepcją, z powołaniem się na numer vouchera, celem potwierdzenia dostępności miejsc.
4. Wydrukowany voucher należy przekazać recepcji hotelowej podczas przyjazdu. 
5. Warunki zmiany lub anulacji określa regulamin Willi pod Orłem w którym dokonana została rezerwacja.
6. Voucher nie ma wartości pieniężnej, nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo, nie ma możliwości jego podziału.

VI Postępowanie reklamacyjne

1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: kontakt@willapodorlem.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Parkować należy w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
2. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.
3. Obiekt jest monitorowany.

Regulamin strefy SPA

1. W trosce o bezpieczeństwo, obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze strefy SPA przez osoby
poniżej 18 roku życia, pozostawionych bez opieki osób dorosłych.
2. Dzieciom do 3 roku życia nie zaleca się korzystania z sauny.
3. Osoby przebywające w strefie Spa zobowiązane są do zachowania porządku, czystości oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność do korzystania z tego typu zabiegów i w pełni ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
6. W razie złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić saunę albo jacuzzi.
7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
a. chorym na serce oraz z chorobami krążenia i naczyń krwionośnych,
b. chorym na ostre infekcje układu oddechowego i stany astmatyczne,
c. z gorączką,
d. nadużywających środków farmakologicznych,
e. bezpośrednio po intensywnym wysiłku fizycznym,
f. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży.
8. W strefie SPA zabronione jest:
a. przebywanie pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających
b. wchodzenie do sauny oraz jacuzzi w ubraniu oraz w obuwiu,
c. wnoszenie jedzenia,szkła, napojów alkoholowych, palenia tytoniu lub innych środków odurzających.
d. samodzielne regulowanie temperatury i wilgotności.
9. Przed wejściem do sauny oraz jacuzzi należy:
a. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe aby uniknąć poparzeń ciała,
b. zdjąć okulary lub szkła kontaktowe,
c. umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i wytrzeć do sucha,
d. zdjąć obuwie, do sauny wchodzimy boso.
10. W pomieszczeniu sauny należy leżeć lub siedzieć na suchym ręczniku, ta aby żadna część ciała nie stykała się z drewnianą powierzchnią.
11. Gość zobowiązuje się do całkowitego zmycia z ciała wszelkiego rodzaju balsamów, olejków oraz makijażu. Niedostosowanie się do zasady oraz zabrudzenie wody skutkuje jej całkowitą wymianą a co za tym idzie obarczeniem Gościa związanymi z tym kosztami w wysokości 500 zł
12. W przypadku zalania SPA Gość zostaję obciążony kwotą 140 zł.
13. Po pobycie w saunie nie zaleca się korzystać z niecki jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego ( wejście na własną odpowiedzialność)
14. Po skorzystaniu z sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
15. Obowiązuje całkowity zakaz skoków do jacuzzi.
16. Gość ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości w czystości wody lub technicznych aspektach jaccuzi do 5 min od wejścia.
17. Wstęp do SPA mają tylko dzieci, które zostały odpieluchowane.
18. Za dzieci do 10 roku życia pobierana jest opłata w wysokości 20zł za godzinę.

Przewodnik po okolicy